top of page

MISSIE

 Identiteit

Identiteit

De vzw Don Bosco Onderwijscentrum, verder het DBOC genoemd, is als schoolbestuur verantwoordelijk voor de onderwijs- en opvoedingsgemeenschap die gevormd wordt door de Don Boscoscholen.

Het DBOC ontving deze opdracht op 1 januari 1976 vanwege de provinciaal van de salesianen en zijn raad. Op vraag van de provinciale en haar raad van de zusters van Don Bosco sloten 5 scholen van de zusters zich aan bij het DBOC, 2 secundaire scholen op 1 januari 2003 en 3 basisscholen op 1 januari 2004. Sindsdien werden nog vier basisscholen en één secundaire school opgenomen in het DBOC.

Het DBOC maakt deel uit van de beweging rond Don Bosco en pleegt overleg met de provincialen en hun raden over belangrijke aangelegenheden.

 Missie

Missie

Het DBOC is verantwoordelijk voor de realisatie van het opvoedingsproject, zoals uitgeschreven en geëxpliciteerd in het opvoedingsproject 'Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot' en de onderwijsvisie van het DBOC.

 

Het DBOC baseert zich op een salesiaanse inkleuring van het bijbels-christelijke erfgoed, waarin zijn voorkeursoptie voor de meest kwetsbaren in de samenleving is gegrondvest. Het is trouw aan het salesiaanse erfgoed.

Het DBOC bepaalt het overkoepelende beleid binnen de grenzen van de regelgeving.

Klik hier voor de integrale tekst van het beleidsplan.

 Kerndoelen

Kerndoelen

Het DBOC realiseert zijn missie door

  • het erfgoed van Don Bosco in zijn scholen te bewaken en te stimuleren;

  • de coördinatie en de solidariteit onder zijn scholen te bevorderen;

  • actief de ontwikkelingen binnen het onderwijs te volgen en de beleidsverantwoordelijken in zijn scholen daarover te informeren en hen te ondersteunen;

  • een bijzondere aandacht te schenken aan het personeelsbeleid en daarbinnen de salesiaanse dimensie;

  • zijn scholen te vertegenwoordigen in verschillende inspraak- en beleidsorganen;

  • bestuursdaden te verrichten en de opvolging ervan te bewaken.

Doelgroep

 Doelgroep

Doelgroep

De directies en de personeelsleden zijn als de dragers en uitvoerders van het opvoedingsproject en het onderwijsaanbod de bevoorrechte gesprekspartners van het DBOC. Langs deze weg bereikt het onrechtstreeks ook de leerlingen en hun ouders.

 Stijlkenmerken

Stijlkenmerken

Zoals Don Bosco met jongeren en medewerkers omging, zo zal het DBOC op een salesiaans geïnspireerde wijze betrokken zijn op zijn scholen.

De inrichtende macht/het schoolbestuur kiest voor een loyale overlegcultuur. Het DBOC verleent een deskundige en kwaliteitsvolle ondersteuning en stimuleert daarom zijn medewerkers tot nascholing.

 Middelen

Middelen

Als vzw beschikt het DBOC vandaag over verschillende organen: de algemene vergadering, de raad van bestuur, de beleidscel, een afgevaardigd-bestuurder voor het dagelijks beleid, een pedagogische begeleidingsdienst, structurele groepen, netwerken van directies, coördinatoren DBSO en technisch adviseurs-coördinatoren en werkgroepen. 
Het DBOC beschikt tevens over een beperkt aantal uren of punten om mensen te belasten met specifieke opdrachten. Het rekent tevens op een team bezoldigde medewerkers en een belangeloze inzet van vele vrijwilligers.

 

Het DBOC verwerft vandaag zijn financiële middelen uit de geïnde cijns bij zijn scholen, uit een bijdrage per leerling en uit de toepassing van de decreten m.b.t. de pedagogische begeleiding. 
De Vlaamse provincie van de salesianen en van de zusters van Don Bosco steunen op vrijwillige basis het DBOC met personeel, financiële middelen en logistieke steun.

 Plaats binnen het onderwijslandschap

Plaats onderwijslandshap

Binnen het katholiek onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap neemt het DBOC op grond van zijn eigen identiteit een specifieke plaats in.

In zijn scholen en zijn werking wil het DBOC de jongeren een 'thuis' (een 'eigen' plaats), een 'school' (een 'leer'-plaats), een 'speel'-plaats (een 'ontmoetings'-plaats) en een 'parochie' (een 'zin'-plaats) bieden. Vanuit een christelijke visie op de mens en de opvoeding werkt het DBOC mee aan de opbouw van de lokale kerkgemeenschap. Het kiest om vanuit zijn eigenheid loyaal en constructief samen te werken met andere onderwijsverstrekkers.

bottom of page